Marine Insurance Knowledge Seminar (MIKS), 10 November 2016